(zdjęcia dzięki: J. Bockenheim)


Obchód 3 maja 1964 roku w Manchester
połączony był z wielką manifestacja narodów ku czci pomordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych i łagrach sowieckich. Na uroczystość tę przybyli generałowie Władysław Anders i Tadeusz Bór-Komorowski. Podczas mszy św. odprawionej przez ks. infułata Michalskiego zostały poświęcone Urny Katyńska i Oświęcimska, po czym generałowie Anders i Komorowski złożyli je na marmurowych podstawach na tle witraży. Kryształowe Urny zawierają pamiątki po milionach Polaków pomordowanych w obozach i łagrach.

Urna Katyńska zawiera krzyżyk z marmuru wykonany w Kozielsku, ustawiona jest na marmurowej podstawie na tle ramy z kutego żelaza w formie stylizowanego sztandaru wojska z napisem  "Katyń ". Rama umocowana jest do kamiennego obramo­wania witraża przedstawiającego biało-czerwony krzyż, a na nim krzyż Virtuti Militari i Krzyż Walecznych.

 


Urna Oświęcimska
zawiera garść prochów z Oświęcimia przywiezionych przez Sue Ryder. Ustawiona jest na marmurowej podstawie na tle ramy z kutego żelaza w formie więziennej kraty z napisem  "Oświęcim ", umocowanej do kamiennego obramowania witraża przedstawiającego kamienne, więzienne okno; na nim Krzyż Zasługi i Krzyż Niepodległości.

 

Witraż ,Millennium został ufundowany przez Polaków w Manchester dla upamiętnie­nia 1000-lecia chrześcijaństwa w Polsce w 1966 r. Witraż "Millennium" przypomina nam, że Polska związana jest od 1000 lat z wiarą chrześcijańską. Pośrodku prosty krzyż otoczony biało-czerwonymi flagami oraz dwie daty, u góry -966, a u dołu -1966. Po lewej stronie orzeł piastowski, po prawej insygnia władzy królewskiej: korona, berło i jabłko ozdobione krzyżem. Promienie tęczy w sposób symboliczny łączą Kościół z władzą królewską i jego ludem.

 

Witraż, Lwów został ufundowany przez społeczeństwo polskie w Manchester jako jedna z pamiątek obchodu roku milenijnego. W części środkowej witraża sylwetki trzech katedr przypominają nam w sposób symboliczny, że Lwów był grodem trzech wyznań. Po obu stronach stojące na straży ratusza lwy, niegdyś wolne - dziś związane łańcuchem niewoli. U góry słowa przysięgi "Leopolis Semper Fidelis". Uroczystość poświęcenia witraża zorganizowana przez Komitet Obchodu Tysiąclecia Polski Chrześci­jańskiej w Manchester odbyła się w dniu l maja 1966 roku. Z tej okazji wysłano depeszę do Prymasa Polski kard. Wyszyńskiego, a na akademii przyjęto następującą rezolucję: "Polacy zebrani w Manchester na obchodzie ku czci 1000-lecia Polski Chrześcijań­skiej ślą wyrazy serdecznej miłości rodakom w Kraju, obchodzącym w tych dniach na Jasnej Górze pod duchowym przewodnictwem hierarchii katolickiej z Księdzem Kardynałem Wyszyńskim na czele, największą rocznicę w dziejach naszego narodu. Myśli zebranych w dniu poświęcenia witraża lwowskiego w kościele polskim pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego biegną do wiernego miasta, w murach którego w r. 1656 król Jan Kazimierz z całą Rzeczpospolitą, wszystkie jej narody i stany Królowej Korony Polskiej pod opiekę oddal. Zebrani wyrażają przekonanie, że uniemożliwienie Ojcu Św., Biskupom i pielgrzymom z całego świata uczestniczenia w wielkim święcie tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce jedynie wzmocni naród polski w przywią­zaniu do wiary ojców, a w wolnych narodach świata pogłębi serdeczne uczucia dla narodu polskiego."

 

 

Witraż, Wilno został ufundowany przez społeczeństwo polskie w Manchester jako -.jedna z pamiątek obchodu roku milenijnego. Poświęcenia dokonał ks. biskup Włady­sław Rubin. W części środkowej witraża Matka Boska Ostrobramska w swej chwale i koronie. Z prawej strony herby Korony i Litwy, symbolizujące unię między Polską i Litwą. Poniżej \"Jutrzenka Wolności\" - orzełek Legionów Józefa Piłsudskiego. Po lewej, Trzy Krzyże na górze Trzykrzyskiej, u dołu płonący znicz naszego wielkiego wieszcza, Adama Mickiewicza, okolony wieńcem laurowym. U góry jego słowa pełnej wiary i zaufania do Opiekunki z Ostrej Bramy: "Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono".

 

Witraż św. Stanisława Kostki.
Szkoła przedmiotów ojczystych w Manchester przybrała, w 15-lecie istnienia, św. Stanisława za patrona. 14 listopada 1964 r. w święto patrona odbyło się uroczyste poświęcenie witraża, ufundowanego przez szkołę. Witraż składa się z trzech części. Część środkowa przedstawia św. Stanisława jako młodzieńca w habicie, z kijem podróżnym, na tle skalistej drogi. Po lewej stronie dworek szlachecki wśród zieleni i kwiatów symbolizuje miejsce pochodze­nia młodego świętego; prawa część przedstawia Bazylikę św. Piotra w Rzymie, wskazując wyżyny duchowego życia w Kościele katolickim, czyli świętość, do której dotarł w swojej wędrówce. Witraż jest piękny i sugestywny, przyciąga oczy kolorami i symbolika projektu. W kazaniu do młodzieży podczas mszy św. ksiądz kanonik Jan Bas nakreślił życie młodego świętego i jego całkowite oddanie się Bogu.

Witraże św. Wojciecha i św. Maksymiliana Marii Kolbego
Z okazji srebrnego jubileuszu polskiej parafii w Manchester w 1972 r. Stefan kard. Wyszyński, przyjmując patronat nad obchodem 25-lecia parafii polskiej w Manchester pisał: "Ponawiam moją radość wyrażoną do Was w piśmie z dnia 24 października 1959 roku, na dzień poświęcenia tej świątyni, która była pierwszym po wojnie kościołem polskim na gościnnej ziemi angielskiej". Podczas mszy św. dziękczynnej odprawionej z okazji 25-lecia w niedzielę 26 listopada 1974, ks. bp Szczepan Wesoły poświęcił dwa nowe witraże ku czci pierwszego i ostatniego spośród świętych z ziemi polskiej: bpa Wojciecha i o. Maksymiliana Marii Kolbego. Witraż Świętego Maksymiliana Marii Kolbego przedstawia świętego Maksy­miliana Marię w habicie zakonnym za kratami obozu koncentracyjnego, gdzie spędził ostatnie dni życia, które oddał za brata Polaka w imię miłości Boga i bliźniego. Na tle postaci świętego Maksymiliana - znak Maryjny. U dołu witraża napis "Maksymilian Kolbe" i data - 1941. Obok witraża Maksymiliana Marii Kolbego witraż św. Wojciecha. Św. Wojciech z insygniami biskupimi trzyma w jednej ręce krzyż, a w drugiej księgę, na znak krzewienia wiary wśród pogan, od których zginął śmiercią męczeńską. Na tle postaci świętego piastowski herb biskupi i u dołu napis "Wojtechus Adalbertus" i data śmierci męczeńskiej - 997

Płaskorzeźba Matki Boskiej Kozielskiej.
W 60 rocznicę odzyskania Niepodległości, w dniu 12 listopada 1978 r. odbyła się w Manchester wzniosła uroczystość połączona z odsłonięciem płaskorzeźby Matki Boskiej Kozielskiej w kościele polskim Miłosierdzia Bożego. Płaskorzeźbę wykonał autor oryginału, T. Zieliński, zaś artystyczną oprawę w kutym żelazie zaprojektował inż. arch. T. Lesisz, a wykonał F. Z. Mansell. Płaskorzeźba Matki Boskiej Kozielskiej została ofiarowana przez Koło SPK im. gen. K. Sosnkowskiego. Odsłonięcia płaskorzeźby dokonał podczas mszy św. gen. Klemens Rudnicki. Podczas akademii gen. Rudnicki mówił o kulcie Maryi w Wojsku Polskim i wśród zesłańców. Między innymi powiedział: "Byliśmy dzisiaj świadkami niezwykłego i wzruszającego wydarzenia. Oto Pani z dalekiego Kozielska, patronka Polaków z "nieludzkiej ziemi" osiadła w Manchesterze. Jest to niezwykłe wydarzenie, jak niezwykłe były dzieje powstania tej płaskorzeźby. Jest to wydarzenie wzruszające, jak wzruszający jest kult żołnierza polskiego do Matki Bożej